Przypadek testowy wysokiego poziomu

przypadek testowy wysokiego poziomu: Przypadek testowy bez konkretnych (poziom implementacji) wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów. Używane są operatory logiczne; rzeczywiste wartości nie są jeszcze zdefiniowane i/ lub dostępne. Patrz również przypadek testowy niskiego poziomu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]
high level test case: A test case without concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators are used; instances of the actual values are not yet defined and/or available. See also low level test case.  [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]